Từ khóa: Loại văn bản: Lĩnh vực:
Cơ quan PH: Từ ngày: Đến ngày:
 Tổng số:  39 văn bản Trang: 1 2
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
1 6312/TCHQ-GSQL 26/10/2018 Khai báo số quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
2 11/2018/TT-BTTTT 15/10/2018 CÔNG BỐ CHI TIẾT DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÃ QUA SỬ DỤNG CẤM NHẬP KHẨU KÈM THEO MÃ SỐ HS
3 1526/TCHQ - TXNK 22/03/2018 Miễn thuế hàng quà biếu, quà tặng
4 1031/TCHQ - ĐTCBL 13/03/2018 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 12/2018/NĐ - CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ
5 134/2016/NĐ-CP 01/09/2016 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
6 107/2016/QH13 06/04/2016 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
7 117/2014/TT-BTC 21/08/2015 Thông tư 117/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
8 6794/TCHQ-GSQL 24/07/2015 Công văn 6794/TCHQ-GSQL ngày 24/7/2015 về thủ tục XK đối với sản phẩm khí thiên nhiên dạng nén (CNG) vào doanh nghiệp chế xuất
9 38/2015/NĐ-CP 24/04/2015 Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu
10 36/2015/NĐ-CP 17/04/2015 Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17/4/2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp
11 19/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
12 12/2015/NĐ-CP 12/02/2015 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
13 08/2015/NĐ-CP 21/01/2015 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
14 01/2015/NĐ-CP 06/01/2015 Nghị định 01/2015/NĐ-CP ngày 06/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
15 192/2014/TT-BTC 12/12/2014 Quy định bổ sung hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước
16 116/2014/NĐ-CP 04/12/2014 Nghị định 116/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
17 114/2014/NĐ-CP 26/11/2014 Nghị định 114/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
18 71/2014/QH13 26/11/2014 Luật 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế
19 70/2014/QH13 26/11/2014 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014 số 70/2014/QH13
20 112/2014/NĐ-CP 21/11/2014 Nghị định 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền