Thông báo

Cổng thông tin tờ khai hải quan

Từ ngày 15/3/2017, Tổng cục Hải quan triển khai Cổng Thông tin tờ khai hải quan điện tử để cung cấp thông tin tờ khai hải quan cho cơ quan liên quan theo quy định tại Quyết định 33/2016/QĐ-TTg ngày 19/08/2016 ...