Thông báo

Bộ Tài chính ban hành Công văn số 14087/BTC-TCHQ ngày 14/11/2018 về việc nộp Giấp phép CITES khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển mẫu vật các loài động vật, thực vật) khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất

Bộ Tài chính có văn bản 14087/BTC-TCHQ chỉ đạo các cục hải quan về việc nộp Giấp phép CITES (giấy phép do cơ quan quản lý CITES Việt Nam cấp để xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ ...