Hải quan Việt Nam

Số định danh hàng hóa là gì?

Số định danh hàng hóa là gì?

Để áp dụng hệ thống giám sát hàng hóa tại cảng biển, mỗi lô hàng sẽ được gắn một mã số định danh hàng hóa, vậy mã số định danh hàng hóa là gì?