Hải quan Việt Nam

Trao đổi thông tin giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế

Trao đổi thông tin giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác, Bộ Tài chính mới đây đã ký Quyết định số 2413/QĐ-BTC thay thế Quyết định 574/QĐ-BTC ngày 30/3/2015 về việc ban hành quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác ...