Hải quan Việt Nam

Đề nghị phân định rõ thời gian kiểm tra chuyên ngành

Đề nghị phân định rõ thời gian kiểm tra chuyên ngành

Để thực hiện mục tiêu về giảm thời gian thông quan hàng hóa cần phân định rõ thời gian thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính và của từng bộ, ngành trong tổng thời gian thông quan hàng hóa qua biên ...
Miễn thuế NK cho hàng hóa gia công từ khu phi thuế quan

Miễn thuế NK cho hàng hóa gia công từ khu phi thuế quan

Trường hợp DN nội địa ký hợp đồng thuê DN chế xuất gia công sản phẩm mà nguyên liệu, vật tư do DN nội địa cung cấp toàn bộ sản phẩm thì sản phẩm sau gia công khi NK trở lại nội địa được ...