Văn bản

Trao đổi thông tin giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác, Bộ Tài chính mới đây đã ký Quyết định số 2413/QĐ-BTC thay thế Quyết định 574/QĐ-BTC ngày 30/3/2015 về việc ban hành quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác ...

Quyết định 3741/QĐ-BYT năm 2017

Quyết định 3741/QĐ-BYT năm 2017 bãi bỏ Quyết định 818/2007/QĐ-BYT về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành