Xuất nhập khẩu

Tăng cường phối hợp ngăn chặn, điều tra buôn lậu

Tăng cường phối hợp ngăn chặn, điều tra buôn lậu

Từ ngày 10/3/2018, Nghị định số 12/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 01/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp ...