Thông báo

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016 Để đảm bảo tài sản được đưa ra đấu giá theo đúng quy định của pháp luật, nay Cục Hải quan tỉnh Bình Phước Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài ...