Thông báo

Nâng cấp hệ thống CNTT

Thực hiện Công văn số 234/CNTT-TTQLVHHT ngày 21/3/2019 của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan – Tổng cục Hải quan về việc nâng cấp hệ thống CNTT, Chi cục Hải quan CKQT Hoa Lư thông báo như ...