Cải cách - Hiện đại hóa

Nội dung cải cách thủ tục hành chính (TTHC) hải quan

Nội dung cải cách thủ tục hành chính (TTHC) hải quan

Các nội dung cải cách thủ tục hành chính (TTHC) hải quan gồm: Cải cách, đơn giản hóa quy định về TTHC hải quan; kiểm soát có hiệu quả việc thực hiện TTHC với doanh nghiệp; cải cách thủ tục giữa ...