Hải quan Việt Nam

Ngành Tài chính triển khai thực hiện các cam kết CPTPP

Ngành Tài chính triển khai thực hiện các cam kết CPTPP

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ký Quyết định số 440/QĐ-BTC ngày 27/3/2019 ban hành Kế hoạch của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ ...