Hải quan Việt Nam

Hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu.

Hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu.

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên ...