Đối tác Hải quan - DN

Nâng cao hiệu quả đối tác Hải quan - Doanh nghiệp

Nâng cao hiệu quả đối tác Hải quan - Doanh nghiệp

Hoạt động phát triển đối tác hải quan - doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan triển khai tại Công văn số 15511/TCHQ-CCHĐH ngày 31-12-2014 về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển quan hệ đối tác năm ...