Hải quan Bình Phước

Kiểm tra chuyên ngành chưa nhiều cải thiện

Kiểm tra chuyên ngành chưa nhiều cải thiện

Bộ Tài chính vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quả sau hơn một năm thực hiện Quyết định 2026/QĐ-TTg và Nghị quyết 19-2016/NQ-CP về công tác kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối với ...