Tin tức

THÔNG BÁO  Về việc tìm chủ sở hữu hàng hóa (lần 2)

THÔNG BÁO Về việc tìm chủ sở hữu hàng hóa (lần 2)

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Căn cứ Nghị định 115/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, ...
THÔNG BÁO  Về việc tìm chủ sở hữu hàng hóa (lần 1)

THÔNG BÁO Về việc tìm chủ sở hữu hàng hóa (lần 1)

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Căn cứ Nghị định 115/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, ...