Địa điểm kiểm tra, tập kết, làm thủ tục hải quan

TT Tên thủ tục CQ thực hiện Mức DV Lượt xem
1 Thủ tục thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa Cấp Tổng cục
1 135
2 Thủ tục thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu Cấp Tổng cục
1 126
3 Thủ tục chuyển đổi quyền sở hữu địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa hoặc địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu Cấp Tổng cục
1 126
4 Thủ tục di chuyển địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa hoặc địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu Cấp Tổng cục
1 120
5 Thủ tục thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc khu kinh tế cửa khẩu Cấp Tổng cục
1 135
6 Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra tập trung do doanh nghiệp kinh doanh kho bãi đầu tư xây dựng Cấp Tổng cục
1 132
7 Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất Cấp Cục
1 129
8 Thủ tục di chuyển, mở rộng, thu hẹp địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới Cấp Tổng cục
1 117
9 Thủ tục di chuyển, mở rộng, thu hẹp địa điểm kiểm tra tập trung do doanh nghiệp kinh doanh kho bãi đầu tư xây dựng Cấp Tổng cục
1 127
10 Thủ tục tạm dừng hoạt động địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa; địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu; địa điểm kiểm tra tập trung; địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên Cấp Tổng cục
1 115
11 Thủ tục đổi tên chủ sở hữu địa điểm Cấp Tổng cục
1 138
12 Thủ tục chuyển đổi quyền sở hữu địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới Cấp Tổng cục
1 124
13 Thủ tục chuyển đổi quyền sở hữu địa điểm kiểm tra tập trung Cấp Tổng cục
1 118