Phương tiện vận tải khác

TT Tên thủ tục CQ thực hiện Mức DV Lượt xem
1 Thủ tục thí điểm tiếp nhận bản khai hàng hoá, các chứng từ khác có liên quan và thông quan điện tử tàu biển nhập cảnh Cấp Chi cục 4 131
2 Thủ tục thí điểm tiếp nhận bản khai hàng hoá, các chứng từ khác có liên quan và thông quan điện tử tàu biển xuất cảnh Cấp Chi cục 4 133
3 Thủ tục hải quan đối với tàu biển Việt Nam xuất cảnh Cấp Chi cục 1 128
4 Thủ tục hải quan đối với tàu biển nước ngoài xuất cảnh Cấp Chi cục 1 120
5 Thủ tục hải quan đối với tàu biển nhập cảnh Cấp Chi cục 1 128
6 Thủ tục hải quan đối với tàu biển quá cảnh Cấp Chi cục 1 124
7 Thủ tục hải quan đối với tàu biển chuyển cảng Cấp Chi cục 1 125
8 Thủ tục hải quan đối với đối với thuyền xuồng, ca nô,… xuất cảnh, nhập cảnh Cấp Chi cục 2 205
9 Thủ tục hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng Cấp Chi cục 1 115
10 Thủ tục hải quan đối với tàu liên vận quốc tế nhập cảnh bằng đường sắt Cấp Chi cục 2 117
11 Thủ tục hải quan đối với tàu liên vận quốc tế xuất cảnh bằng đường sắt Cấp Chi cục 1 133
12 Thủ tục hải quan đối với các phương tiện vận tải khác (xe mô tô, thuyền, xuồng có gắn máy hoặc không gắn máy; ca-nô) tạm nhập - tái xuất; tạm xuất - tái nhập, không nhằm mục đích thương mại Cấp Chi cục 2 119