Khai báo, tham vấn, xác định trị giá

TT Tên thủ tục CQ thực hiện Mức DV Lượt xem
1 Thủ tục xác định trước trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Cấp Cục
2 136
2 Thủ tục khai báo, kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu (áp dụng đối với thủ tục hải quan thủ công - điện tử) Cấp Cục
4 126
3 Thủ tục khai báo, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan (áp dụng đối với thủ tục hải quan thủ công - điện tử) Cấp Cục
4 124
4 Thủ tục khai báo khoản phí bản quyền, phí giấy phép; Các khoản tiền mà người nhập khẩu phải trả từ số tiền thu được sau khi bán lại, định đoạt, sử dụng hàng hoá nhập khẩu được chuyển trực tiếp hay gián tiếp cho người bán dưới mọi hình thức... Cấp Chi cục 4 120
5 Thủ tục kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá đối với hàng nhập khẩu tại cấp Chi cục (áp dụng đối với thủ tục hải quan thủ công - điện tử) Cấp Chi cục 4 142
6 Thủ tục kiểm tra, xác định trị giá đối với hàng xuất khẩu tại cấp Chi cục Hải quan (áp dụng đối với thủ tục hải quan thủ công - điện tử) Cấp Chi cục 4 120
7 Thủ tục tham vấn, xác định trị giá đối với hàng nhập khẩu tại cấp Cục Cấp Cục
2 151
8 Người khai hải quan trì hoãn xác định trị giá tính thuế (áp dụng đối với thủ tục hải quan thủ công - điện tử) Cấp Chi cục 4 128