Các thủ tục liên quan đến quá trình làm thủ tục hải quan

TT Tên thủ tục CQ thực hiện Mức DV Lượt xem
1 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu (thủ công - điện tử) Cấp Chi cục 4 125
2 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu (thủ công - điện tử) Cấp Chi cục 4 109
3 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan (Hệ thống VNACCS) Cấp Chi cục 4 144
4 Thủ tục tiếp nhận hàng hoá xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan, vận chuyển đến cửa khẩu được chỉ định đề giao trả hàng hoá cho người nhận ở nước ngoài lãnh thổ Việt Nam Cấp Chi cục 1 115
5 Thủ tục sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan (Hệ thống VNACCS) Cấp Chi cục 4 99
6 Thủ tục sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan (thủ công - điện tử) Cấp Chi cục 4 116
7 Thủ tục thay tờ khai hải quan Cấp Chi cục 4 127
8 Thủ tục hủy tờ khai hải quan (thủ công - điện tử) Cấp Chi cục 4 119
9 Thủ tục xem hàng hóa trước khi khai hải quan Cấp Chi cục 1 124
10 Thủ tục lấy mẫu, lưu mẫu, lưu ảnh hàng hóa nhập khẩu Cấp Chi cục 1 119
11 Thủ tục phân loại hàng hóa trước khi xuất khẩu, nhập khẩu Cấp Chi cục 2 120
12 Thủ tục xác định trước mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Cấp Cục
2 134
13 Thủ tục xác định và kiểm tra xuất xứ hàng hóa nhập khẩu Cấp Chi cục 2 102
14 Thủ tục xác nhận trước xuất xứ hàng nhập khẩu Cấp Tổng cục
2 123
15 Nộp Phiếu kết quả thử nghiệm giám định hàm lượng vàng dưới 95% Cấp Chi cục 1 89