Gia công

TT Tên thủ tục CQ thực hiện Mức DV Lượt xem
1 Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài Cấp Chi cục 4 67
2 Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài Cấp Chi cục 4 66
3 Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công tự cung ứng cho hợp đồng gia công Cấp Chi cục 4 63
4 Thủ tục giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp Cấp Chi cục 4 69
5 Thủ tục xuất trả nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị tạm nhập gia công cho thương ra nước ngoài trong thời gian thực hiện hợp đồng gia công Cấp Chi cục 4 63
6 Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm, phế thải; máy móc, thiết bị thuê mượn đặt gia công ở nước ngoài Cấp Chi cục 4 66
7 Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê,mượn tạm nhập phục vụ hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài Cấp Chi cục 4 66
8 Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư đặt gia công ở nước ngoài Cấp Chi cục 4 62
9 Thủ tục nhập khẩu sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài Cấp Chi cục 4 62
10 Thủ tục tạm xuất sản phẩm gia công ra nước ngoài để tái chế sau đó tại nhập trở lại Việt Nam Cấp Chi cục 4 64