Cục hải quan G oogle
Trang chủ
Hỏi đáp Tin đọc nhiều nhất Tin mới nhất Sơ đồ website
English
Giới thiệu Cục HQBP
Thủ tục Hải quan
Thông tin liên hệ
hoc lai xe oto b2 | tu mat cu |phap luat doi song | myanmar adventure travel|Trường Cao đẳng Dược Hà Nội|Trung cấp Dược| Cao đẳng Dược | Diễn đàn sinh viên Y Dược | máy tập chạy bộ|đệm|nem van thanh| máy bơm nước|đăng tải năng lực hoạt động xây dựng|vận tải bắc nam| - taxi tải | chuyển nhà giá rẻ | Tivi Sony 40 inch | Tivi Samsung 55 inch | mồi câu cá chép hùng taxi | giuong ngu go
Thông tin khác
Văn Phòng
 Bản in     Gởi bài viết  
Giới thiệu Văn phòng Cục Hải quan Bình Phước 

Văn phòng là đơn vị tham mưu, giúp việc Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Phước, theo:

 
Văn phòng là đơn vị tham mưu, giúp việc Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Phước, theo:
- Quyết định số 1170/QĐ-TCHQ ngày 09/6/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các đơn vị tham mưu giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố; bao gồm những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau: 
- Tham mưu giúp Cục trưởng Cục Hải quan Bình Phướccác mảng công tác: tổ chức cán bộ, thanh tra - kiểm tra, kế toán -tài vụ, tổng hợp, hợp tác quốc tế, hành chính văn thư - lưu trữ, quản trị, thi đua - khen thưởng - tuyên truyền và thông tin liên lạc.
a. Công tác Tổ chức cán bộ:
- Tham mưu, đề xuất thực hiện các mặt công tác: tổ chức bộ máy; quản lý nhân sự; biên chế; tuyển dụng; hợp đồng lao động; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; chế độ chính sách cán bộ, công chức; bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của Nhà nước, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.
- Tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan Bình Phước quản lý, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Cục trưởng về công tác tổ chức cán bộ; chuẩn bị nội dung, tài liệu về công tác tổ chức cán bộ cho lãnh đạo Cục dự họp, hội nghị, hội thảo.
- Xây dựng kế họach, nội dung kiểm tra định kỳ, đột xuất về công tác tổ chức cán bộ, trình Cục trưởng duyệt và tổ chức kiểm tra thực hiện.
- Đề xuất chương trình, phát động nội dung thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cục Hải quan Bình Phước, của ngành theo chỉ đạo của Bộ, của ngành và của lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh; phát động phong trào học tập gương người tốt, việc tốt của tập thể, cá nhân trong ngành để xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến; phong trào rèn luyện kỷ luật, tác phong công tác, đạo đức nghề nghiệp và phong trào thể dục thể thao, văn hóa, nghệ thuật.
- Tham mưu, đề xuất khen thưởng năm, đột xuất cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong học tập, công tác; thực hiện công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong phong trào thi đua, khen thưởng của Cục.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác tổ chức cán bộ và tình hình hoạt động thi đua, khen thưởng của Cục theo quy định của pháp luật.
- Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức thuộc đối tượng quản lý của Cục Hải quan Bình Phước; quản lý số hiệu, thẻ công chức, chứng minh thư Hải quan theo quy định.
-  Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, hồ sơ, tài liệu, tài sản, trang thiết bị được giao và thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Hải quan Bình Phước giao.
b. Công tác Thanh tra - Kiểm tra:
- Giúp Cục trưởng chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Tài chính, của ngành Hải quan và thực hiện các nhiệm vụ của cấp trên giao đối với các đơn vị và cá nhân công chức hải quan thuộc quyền quản lý của Cục Hải quan Bình Phước.
- Tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Cục trưởng về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Đề xuất, kiến nghị với Cục trưởng giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của Cục trưởng; thường trực và chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức việc tiếp dân tại trụ sở cơ quan Cục.
- Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức xác minh, kết luận và đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý về khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ, công chức, hợp đồng lao động trong Cục thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục trưởng.
- Đề xuất với Cục trưởng triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, móc nối với đối tượng buôn lậu của tổ chức, cá nhân trong Cục để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của các cấp đối với đơn vị, cá nhân trong phạm vi quản lý của Cục Hải quan Bình Phước.
- Phối hợp tổ chức và giảng dạy tại các lớp tập huấn, đào tạo nghiệp vụ kiểm tra, thanh tra cho các đơn vị thuộc Cục; tổ chức tuyên truyền pháp luật thanh tra cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.
- Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, hồ sơ, tài liệu, tài sản, trang thiết bị được giao và thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Hải quan Bình Phước giao.
c. Công tác Tài vụ - quản trị:
- Tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan Bình Phước quản lý, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Cục trưởng về công tác tài vụ - quản trị.
- Xây dựng dự toán kinh phí hàng năm của Cục Hải quan Bình Phước và thực hiện dự toán khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đảm bảo kinh phí hoạt đông thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Cục.
- Quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động chi tiêu tài chính của đơn vị theo đúng nội dung, tiến độ, nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính của Nhà nước, của Bộ Tài chính và của Tổng cục Hải quan.
- Thực hiện công tác kế tóan, kiểm tóan nội bộ và quyết tóan ngân sách theo quy định của pháp luật về kế tóan. Lập báo cáo tài chính định kỳ và đột xuất theo quy định.
- Tham mưu, đề xuất phương án xây dựng, cải tạo trụ sở, trang bị cơ sở vật chất để đảm bảo cho họat động công tác của Cục Hải quan Bình Phước; tổ chức thực hiện công tác đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản, trang thiết bị theo thẩm quyền.
- Tiếp nhận, cấp phát, quản lý việc sử dụng trang thiết bị, phương tiện, vật tư, ấn chỉ, niêm phong, seal hải quan cho các đơn vị ; thực hiện công tác kế tóan vật tư, ấn chỉ, tài sản theo quy định.
- Tổ chức công tác cải tạo, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì tài sản, trang thiết bị được giao và thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Hải quan Bình Phước giao.
d. Công tác Văn Phòng:
- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý và năm của Cục Hải quan Bình Phước; tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục. Phối hợp với đơn vị làm công tác tham mưu tổng hợp và hợp tác quốc tế của Tổng cục Hải quan và các Cục Hải quan tỉnh khác để phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách, quy định của Nhà nước, của Bộ Tài chính và Tổng cục hải quan về công tác đối ngọai.
- Điều hoà, phối hợp kế hoạch công tác để giải quyết công việc liên quan đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục và giữa Cục Hải quan Bình Phước với các đơn vị và cơ quan khác liên quan đến thực hiện chương trình kế hoạch công tác và nhiệm vụ của Cục.
- Xây dựng kế hoạch, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện, chấp hành quy chế, quy định, chế độ làm việc; tổng hợp báo cáo thông tin công tác đối ngoại của các đơn vị trong Cục; đề xuất các biện pháp chấn chỉnh việc thực hiện và chấp hành báo cáo thông tin công tác đối ngoại của các đơn vị.
- Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tài liệu và các thông tin cần thiết để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Cục trưởng Cục Hải quan Bình Phước, các cuộc họp, giao ban, hội nghị và làm việc với cơ quan cấp trên, cơ quan khác của lãnh đạo Cục.
- Thực hiện chế độ, quy định về tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình, kết quả hoạt động thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác của Cục; đề xuất, kiến nghị để Cục trưởng báo cáo Tổng cục Hải quan sửa đổi, bổ sung các chế độ, quy định thuộc phạm vi công tác tổng hợp.
          - Thực hiện các nghiệp vụ về công tác hành chính văn thư, lưu trữ theo quy định.
- Đảm bảo công tác thông tin - liên lạc:
+ Đề xuất kế họach và tổ chức bảo đảm máy móc, trang bị thông tin liên lạc để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh Cục Hải quan Bình Phước và các Chi cục Hải quan.
+ Tổ chức, thực hiện chuyển, nhận điện, công văn, tài liệu đảm bảo bí mật, chính xác, kịp thời, nhanh chóng và an tòan.
+ Đề xuất trang bị, bảo dưỡng và quản lý trang thiết bị kỹ thuật thông tin liên lạc của Cục.
+ Quản lý tài liệu, điện fax, mật mã theo quy định.
- Xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức về chủ trương, chỉ đạo, chỉ thị của Bộ Tài chính, của Tổng cục Hải quan. Phối hợp với các cơ quan thông tin, tuyên truyền ở địa phương để tuyên truyền chủ trương, chính sách, quy định của Nhà nước, Bộ tài chính và của Tổng cục Hải quan về họat động công tác Hải quan.
- Thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết phục vụ các hoạt động của Cục Hải quan tỉnh; tổ chức thường trực bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh ở cơ quan Cục Hải quan tỉnh; chủ trì phối hợp thực hiện công tác phòng chống bão lụt; quản lý điều hành xe ôtô của Văn phòng Cục.
- Tham mưu đề xuất, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam trong Cục Hải quan Bình Phước.
- Quản lý cán bộ, công chức, hồ sơ, tài liệu, tài sản, trang thiết bị được giao và thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Hải quan Bình Phước giao.
[Trở về]
Trang chủ Sơ đồ website Unicode Góp ý
Cục Hải quan Tỉnh Bình Phước. Số 741 - QL 14 - P.Tân Bình - TX. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
ĐT: 06513.885461 - Fax: 06513.887092 - Email : hqbinhphuoc@customs.gov.vn