Giới thiệu văn bản mới »

Thông báo »

Thống kê »

Văn bản »

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
1 1526/TCHQ - TXNK 22/03/2018 Miễn thuế hàng quà biếu, quà tặng
2 1031/TCHQ - ĐTCBL 13/03/2018 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 12/2018/NĐ - CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ
3 134/2016/NĐ-CP 01/09/2016 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
4 107/2016/QH13 06/04/2016 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
5 117/2014/TT-BTC 21/08/2015 Thông tư 117/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày ...
6 6794/TCHQ-GSQL 24/07/2015 Công văn 6794/TCHQ-GSQL ngày 24/7/2015 về thủ tục XK đối với sản phẩm khí thiên nhiên dạng nén (CNG) vào doanh nghiệp chế ...
7 38/2015/NĐ-CP 24/04/2015 Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu
8 36/2015/NĐ-CP 17/04/2015 Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17/4/2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành ...
9 19/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi ...
10 12/2015/NĐ-CP 12/02/2015 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều ...

Thư Viện Ảnh